อาชีพต่างๆ อาชีพที่ 21-40

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง พร้อมความหมายของคำศัพท์
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ศึกษาทำความเข้่าใจได้ง่าย

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
21. Photographer ฟะทอก’ ระเฟอะ ช่างถ่ายรูป
22. Photojournalist โฟโทเจอร์’ นนะลิสทฺ ช่างภาพข่าว
23. Carpenter คาร์’ เพนเทอะ ช่างไม้
24. Pet groomer เพท กรูม’ เมอะ ช่างเสริมสวยสัตว์เลี้ยง
25. Fisherman ฟิช’ เชอะเมิน ชาวประมง
26. Travel agent แทรฟ’ เวิล เอ’ เจินทฺ ตัวแทนท่องเที่ยว
27. Cruise reservations agent ครูซ เรสเซอร์เว’ ชันสฺ เอ’ เจินทฺ ตัวแทนสำรองตั๋วเดินเรือท่องเที่ยว
28. Help desk representative เฮลพฺ เดสคฺ เรพระเซน’ ทะทีฟว ตัวแทนให้บริการช่วยเหลือ
29. Camp counselor แคมพฺ เคา’ เซิลเลอะ ที่ปรึกษาค่ายพักแรม
30. Lawyer ลอ’ เยอะ นักกฎหมาย
31. Physical therapist ฟิซ’ ซิเคิล เธอ’ ระพิสทฺ นักกายภาพบำบัด
32. Athlete แอธ’ ลีท นักกรีฑา
33. News reporter นิวซ ริพอร์ท’ เทอะ นักข่าว
34. Copywriter คอพ’ พีไรเทอะ นักเขียนคำโฆษณา
35. Travel writer แทรฟ’ เวิล ไร’ เทอะ นักเขียนท่องเที่ยว
36. Technical writer เทค’ นิเคิล ไร’ เทอะ นักเขียนเทคนิค
37. Mathematician แมธธะมะทิช’ ชัน นักคณิตศาสตร์
38. Child psychologist ไชลดฺ ไซคอล’ ละจิสทฺ นักจิตวิทยาเด็ก
39. Irrigation specialist เออระเก’ ชัน สะเพช’ ชะลิสทฺ นักชลประทาน
40. Biochemist ไบโอเคม’ มิสทฺ นักชีวเคมี

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>