Monthly archives "June 2014"

ตัวเลข จำนวนนับ 1 – 20

admin 0 Comments

ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน (English Basic Vocabulary)

แนะนำคำศัพท์ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือ จำนวนนับ 1 – 20
สนุกกับการเรียนรู้ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

# เลข จำนวนนับ คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน
1. 0 zero ซี’ โร
2. 1 one วัน
3. 2 two ทู
4. 3 three ธรี
5. 4 four โฟร์
6. 5 five ไฟฟว
7. 6 six ซิคซฺ
8. 7 seven เซฟว’ เวิน
9. 8 eight เอท
10. 9 nine ไนนฺ
11. 10 ten เทน
12. 11 eleven อิเลฟว’ เวิน
13. 12 twelve ทแวลว
14. 13 thirteen เธอร์ทีน’
15. 14 fourteen ฟอร์ทีน’
16. 15 fifteen ฟิฟทีน’
17. 16 sixteen ซิคซฺ’ ทีน
18. 17 seventeen เซฟวเวินทีน’
19. 18 eighteen เอ’ ทีน’
20. 19 nineteen ไนนฺ’ ทีน’
21. 20 twenty ทเวน’ ที

ช่างสิบหมู่

admin 0 Comments

ศัพท์อังกฤษ สำหรับผู้สนใจศึกษาทั่วไป

เพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับคำศัพท์เกี่ยวกับมรดกของแผ่นดินไทย ช่างสิบหมู่
ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน และคำแปล

ช่างสิบหมู่ หรือ กรมช่างสิบหมู่ คือ ช่างศิลปะ
เป็นกรมช่างหลวง มีหน้าที่และรับราชการด้านการช่างโดยตรง ทั้งในด้านวิจิตรศิลป์และงานประณีตศิลป์ ภายใต้พระบรมราชูปถัมถ์มาแต่โบราณ
กรมช่างสิบหมู่ รวบรวมผู้คนที่มีฝีมือ เข้าใจและทำการช่างต่างๆ ไว้เพื่อเป็นกำลังในกิจการก่อสร้างสิ่งที่เป็นงานศิลปกรรม อย่าง พระราชวัง วัดวาอาราม สาธรณสถานต่างๆ

  • เพื่อเป็นศักดิ์ศรีแก่บ้านเมือง
  • เป็นการบำรุงพระศาสนาให้รุ่งเรือง
  • ส่งเสริมพระเกียริยศให้ปรากฏในแผ่นดิน
  • ช่วยผดุงการช่างศิลป์ต่างๆ สำหรับบ้านเมืองให้เจริญและดำรงอยู่ได้

โดย คำว่า ช่างสิบหมู่ มาจากคำว่า ช่างสิปปะ เป็นภาษาบาลีมีความหมายเดียวกับ ศิลปะ แปลว่า ฝีมือการช่าง
ต่อมามีการประหยัดคำ ออกเสียงสั้นลงเป็น ช่างสิป จึงเขียนแก้เป็น ช่างสิบ … แล้วมีการเติมหมู่เข้าไป จึงเป็น ช่างสิบหมู่ (มีข้อสังเกตุคือ ไม่เคยเขียนว่า ช่าง 10 หมู่ ที่ใดเลย)

# ช่างสิบหมู่ คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน
1. ช่างเขียน Drawing and Painting ดรอ’ อิง แอนดฺ เพน’ ทิง
2. ช่างแกะ Carving คาร์’ วิง
3. ช่างสลัก Engraving เอนเกร’ วิง
4. ช่างกลึง Turning เทิร์น’ นิง
5. ช่างหล่อ Casting แคส’ ทิง
6. ช่างปั้น Molding and Sculpting โมล’ ดิง แอนดฺ สคัลพฺ’ ทิง
7. ช่างหุ่น Model Building มอด’ เดิล บิล’ ดิง
8. ช่างรัก Lacquering แลค’ เคอะริง
9. ช่างบุ Metal Beating เมท’ เทิล บี’ ทิง
10. ช่างปูน Plastering พลาส’ เทอะริง

คำศัพท์อังกฤษ งานอาชีพ

admin 0 Comments

ศัพท์หมวดอังกฤษพื้นฐาน (Vocabulary of English)

เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก ด้วยสารพัดศัพท์หมวดน่ารู้
รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน อย่างเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือฟื้นความจำหลังจากห่างหายไปนาน

มาเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย

สารบัญ คำศัพท์หมวด งานอาชีพ