Results for tag "อาชีพต่างๆ"

อาชีพต่างๆ อาชีพที่ 1-20

admin 0 Comments

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง พร้อมความหมายของคำศัพท์
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ศึกษาทำความเข้่าใจได้ง่าย

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
1. Referee เรฟฟะรี’ กรรมการตัดสิน
2. Ship captain ชิพ แคพ’ เทน กัปตันเรือ
3. Skipper สคีพ’ เพอะ ผู้บังคับการเรือ
4. Florist ฟลอร์’ ริสทฺ นักจัดดอกไม้
5. Teacher ที’ เชอะ คุณครู
6. Personal trainer เพอร์’ ซะเนิล เทร’ เนอะ ครูฝึกส่วนบุคคล
7. Cinematographer ซินนะแมท’ ทะกราฟเฟอะ เจ้าหน้าที่กำกับภาพ
8. Park ranger พาร์ค เรน’ เจอะ เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน
9. Laboratory technician แลบ’ ระทอรี เทคนิช’ ชัน เจ้าที่เทคนิคประจำห้องทดลอง
10. Pyrotechnician ไพ’ โรเทคนิชชัน เจ้าหน้าที่เทคนิคอุปกรณ์ดอกไม้ไฟ
11. Administrative Assistant แอดมิน’ นิสเทรทีฟว อะซิส’ เทินทฺ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12. Forester ฟอ’ ริสเทอะ เจ้าหน้าที่ป่าไม้
13. Conservation worker คอนเซอรเว’ ชัน เวอร์’ เคอะ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้
14. Physician ฟิซิช’ เชียน อายุรแพทย์
15. Makeup artist เมค’ คัพ อาร์’ ทิสทฺ ช่างแต่งหน้า
16. House painter เฮาส์ เพน’ เทอะ ช่างทาสีบ้าน
17. Framer เฟรม’ เมอะ ช่างทำกรอบรูป
18. Instrument repair technician อิน’ สทระเมินทฺสฺ ริแพร์’ เทคนิช’ ชัน ช่างเทคนิคซ่อมเครื่องดนตรี
19. Plumber พลัม’ เมอะ ช่างท่อประปา
20. Electrician-repair อิเลคทริช’ เชินรีแพร์’ ช่างไฟฟ้า

อาชีพต่างๆ อาชีพที่ 21-40

admin 0 Comments

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง พร้อมความหมายของคำศัพท์
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ศึกษาทำความเข้่าใจได้ง่าย

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
21. Photographer ฟะทอก’ ระเฟอะ ช่างถ่ายรูป
22. Photojournalist โฟโทเจอร์’ นนะลิสทฺ ช่างภาพข่าว
23. Carpenter คาร์’ เพนเทอะ ช่างไม้
24. Pet groomer เพท กรูม’ เมอะ ช่างเสริมสวยสัตว์เลี้ยง
25. Fisherman ฟิช’ เชอะเมิน ชาวประมง
26. Travel agent แทรฟ’ เวิล เอ’ เจินทฺ ตัวแทนท่องเที่ยว
27. Cruise reservations agent ครูซ เรสเซอร์เว’ ชันสฺ เอ’ เจินทฺ ตัวแทนสำรองตั๋วเดินเรือท่องเที่ยว
28. Help desk representative เฮลพฺ เดสคฺ เรพระเซน’ ทะทีฟว ตัวแทนให้บริการช่วยเหลือ
29. Camp counselor แคมพฺ เคา’ เซิลเลอะ ที่ปรึกษาค่ายพักแรม
30. Lawyer ลอ’ เยอะ นักกฎหมาย
31. Physical therapist ฟิซ’ ซิเคิล เธอ’ ระพิสทฺ นักกายภาพบำบัด
32. Athlete แอธ’ ลีท นักกรีฑา
33. News reporter นิวซ ริพอร์ท’ เทอะ นักข่าว
34. Copywriter คอพ’ พีไรเทอะ นักเขียนคำโฆษณา
35. Travel writer แทรฟ’ เวิล ไร’ เทอะ นักเขียนท่องเที่ยว
36. Technical writer เทค’ นิเคิล ไร’ เทอะ นักเขียนเทคนิค
37. Mathematician แมธธะมะทิช’ ชัน นักคณิตศาสตร์
38. Child psychologist ไชลดฺ ไซคอล’ ละจิสทฺ นักจิตวิทยาเด็ก
39. Irrigation specialist เออระเก’ ชัน สะเพช’ ชะลิสทฺ นักชลประทาน
40. Biochemist ไบโอเคม’ มิสทฺ นักชีวเคมี

อาชีพต่างๆ อาชีพที่ 41-60

admin 0 Comments

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง พร้อมความหมายของคำศัพท์
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ศึกษาทำความเข้่าใจได้ง่าย

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
41. Marine biologist มะรีน’ ไบออล’ ละจิสทฺ นักชีววิทยาทางทะเล
42. Biostatistician ไบโอสทะทิส’ ทิคเชียน นักชีวสถิติ
43. Studio musician สทิว’ ดิโอ มิวซิช’ เชียน นักดนตรีสตูดิโอ
44. Tranlstor แทรนซฺเล’ เทอะ นักแปล
45. Dancer แดน’ เซอะ นักเต้น
46. Recreation therapist เรครีเอ’ ชัน เธอ’ ระพิสทฺ นักนันทนาการ
47. Paleontologist เพนลีออนทอล’ โลจิสทฺ นักบรรพชีวินวิทยา
48. Accountant อะเคา’ เทินทฺ นักบัญชี
49. Archaeologist อาร์คีออล’ โลจิสทฺ นักโบราณคดี
50. Commercial diver คะเมอ’ เชิล ได’ เวอะ นักดำน้ำพาณิชย์
51. Historian ฮิสทอ’ เรียน นักประวัติศาสตร์
52. Disc Jockey ดิสคฺ จอค’ คี นักเปิดแผ่น (ดีเจ)
53. Fire fighter ไฟ’ เออะ ไฟ’ เทอะ นักดับเพลิง
54. Horticulturists ฮอร์’ ทิคัลเชอะริสทฺ นักเพาะพันธุ์พืช
55. Dietitian ไดอิทิช’ เชิน นักโภชนาการ
56. Metallurgist เมท’ ทะเลอร์จิสทฺ นักแยกโลหะ
57. Drafter ดราฟ’ เทอะ นักร่างแบบ
58. Financial planner ฟีแนน’ เชียล แพลน’ เนอะ นักวางแฟนการเงิน
59. Events planner อี’ เวิน แพลน’ เนอะ นักวางแผนจัดงาน
60. Financial analyst ฟีแนน’ เชียล แอน’ นิลิสทฺ นักวิเคราะห์การเงิน