Results for tag "เครื่องดนตรีสากล-5-ประเภ"

เครื่องดนตรีสากล 5 ประเภท

admin 0 Comments

รวมฮิตศัพท์หมวดน่ารู้ (Useful Classified Words)

เรียนรู้ศัพท์หมวดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เรียนเร็ว รู้ไว ใช้ได้จริง ด้วยศัพท์หมวด คำอ่านออกเสียง และความหมายของคำศัพท์

มาเรียนรู้ประเภทของเครื่องดนตรีสากล เป็นภาษาอังกฤษกัน ^ _ ^
นิยมแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีสากล ด้วยวิธีการบรรเลง ทำเสียง

# คำศัพท์อังกฤษ อ่านว่า ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
1. String Instruments สทริง อิน’ สทระเมินทฺสฺ เครื่องสาย
2. Woodwind Instruments วูด’ วินดฺ อิน’ สทระเมินทฺสฺ เครื่องลมไม้
3. Brass Instruments บราส อิน’ สทระเมินทฺสฺ เครื่องลมทองเหลือง
4. Keyboard Instruments คี’ บอร์ด อิน’ สทระเมินทฺสฺ เครื่องลิ่มนิ้ว
5. Percussion Instruments เพอร์คัส’ ชัน อิน’ สทระเมินทฺสฺ เครื่องกระทบ